Waterkwaliteit en -kwantiteit onder controle

Waterschappen opereren in een uitdagende omgeving waarin samenwerking met veel belanghebbenden noodzakelijk is om beleidsdoelen te halen. Waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit zijn afhankelijk van eisen en wensen vanuit de landbouw, nationale wet- en regelgeving, EU-regelgeving, visserij, ecologie en de drinkwatersector. In dit web van belanghebbenden is het beschikken over actuele en traceerbare informatie over al deze deelgebieden een cruciale voorwaarde voor succes. Desalniettemin is bij veel waterschappen deze informatie verspreid over verschillende afdelingen en opgesloten in specialistische databases, alleen toegankelijk voor de betreffende vakspecialisten.

StellaSpark Nexus stelt waterschappen in staat om bestaande databronnen van binnen en buiten de eigen organisatie te ontsluiten via een centraal en beveiligd webportaal. Waterkwaliteits- en kwantiteitsmetingen, opgeslagen in bijvoorbeeld Delft-FEWS of WISKI, kunnen gecombineerd worden met locaties van gemalen, stuwen en RWZI’s. Door deze data vervolgens te verrijken met informatie over natuurdoelen, kwaliteits- en waterveiligheidsnormen ontstaat een toegankelijk en volledig beeld van de actuele situatie. Deze is in Nexus georganiseerd in verschillende thema’s.

Verrijken met data van gebiedspartners

Grondwateronttrekkingen door waterbedrijven, kadastrale grenzen, locaties van kritieke kunstwerken, ondergrondse hoogspanningskabels, drinkwaterleidingen, capaciteit van rioolsystemen: Nexus kan gekoppeld worden aan dergelijke open databronnen en de informatie samenvoegen met eigen informatie om tot een volledig beeld te komen.

Beleidsdoelen monitoren

Op basis van de brondata kan StellaSpark Nexus diverse beleidsindicatoren uitrekenen, zoals bijvoorbeeld de benodigde evacuatietijd ten tijde van overstromingen, dynamische kansenkaarten voor het vergroenen van daken of het afkoppelen van riolering. Ook kunnen bestaande rekenmodellen van derden aangekoppeld worden, bijvoorbeeld voor het realtime doorrekenen van blauwalg-risico’s, inundatiedieptes of dijkstabiliteit.

Datagedreven samenwerken

Waterschappen kunnen met StellaSpark Nexus waar nodig en gewenst hun data delen met burgers of partnerorganisaties, zoals waterbedrijven, hulpdiensten, gemeenten en provincies. Met Nexus als centrale spil in de informatievoorziening wordt het mogelijk om op specifieke beleidsthema’s netcentrisch samen te werken met partners. Uiteraard met volledige controle over welke informatie gedeelt wordt.

Vraag een demonstratie aan